RADA DUSZPASTERSKA
Każdy z nas powołany jest do świętości i powołanie to realizuje rozwijając z Bogiem swoje talenty i zdolności, wypełniając na co dzień Jego wolę i żyjąc według Jego przykazań.
Parafialna Rada Duszpasterska jest instytucją doradczą księdza Proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Wspomaga  i koordynuje organizację pracy duszpasterskiej, oraz wyraża opinię o sprawach parafii,  wysuwa propozycje dotyczące różnych form działalności na rzecz wspólnoty parafialnej. Stara się też pomagać duszpasterzom w rozeznaniu problemów społeczno-religijnych, występujących na terenie parafii.

Skład Rady Duszpasterskiej:

Dudek Anna, Kobyłczyk Władysław, Kowalski Henryk, Lewicki Piotr, Ptasińska Halina, Rola Jerzy, Urbańczyk Zofia, Wojdyła Małgorzata, Zajas Jerzy

Zebrania Rady zwołuje ks. Proboszcz w zależności od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Posiedzenia Rady nie mają z reguły charakteru publicznego czy otwartego, ale mogą w nich brać udział zaproszeni eksperci i konsultanci, którym jednak nie przysługuje prawo głosowania.
Do ważności uchwał Rady wymagany jest udział w jej posiedzeniu 50 % wszystkich członków. Kadencja Rady trwa 5 lat.

SŁUŻBA LITURGICZNA

Bogu niech będą dzięki za łaskę powołania do służby liturgicznej; z nadzieją ze Bóg zechce któregoś z nas powołać do służby kapłańskiej.

Ministranci to grupa chłopaków z klas od III szkoły podstawowej przez gimnazjum do szkoły średniej. Ich głównym zadaniem jest posługa przy ołtarzu podczas Mszy Świętych i nabożeństw.

Opiekunem jest ks. Rafał. Obecnie jest 30 ministrantów, który podzieleni są na cztery grupy: kandydaci, ministranci młodsi, ministranci starsi i lektorzy oraz seniorzy. Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

STRAŻ HONOROWA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa jest odpowiedzią wrażliwych serc na skargę Pana Jezusa: „Czy nie mogliście czuwać jednej godziny ze Mną?”.
Jej członkowie starają się poświęceniem i miłością pocieszać Serce Pana Jezusa napełnione boleścią z powodu zapomnienia, niewdzięczności i grzechów ludzi. Zranione Serce Jezusa jest przedmiotem czci, miłości, wynagrodzenia i adoracji członków Straży Honorowej.
W tym celu obierają sobie jedną godzinę w ciągu dnia i starają się wśród zwykłych zajęć modlitwą lub pracą wynagradzać i ofiarować Panu Jezusowi obecnemu w tabernakulum swoje codzienne życie a nade wszystko wspaniałomyślną i wierną miłość.
Stowarzyszenie to wprowadza swoich członków w kult Bożego Serca, pogłębia w nich nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu, zachęca do;
–  wypełniania obowiązku wynagrodzenia, odprawiania Godziny Świętej w I piątki miesiąca z Komunią św. wynagradzającą za grzechy ludzi,
–  osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu P. Jezusa i intronizacji Bożego Serca w rodzinach.
Straż Honorowa NSPJ przy parafii NMP Królowej Polski w Chełmku działa już kilkanaście lat. Założycielkami były p. Julia Matyja, Julia Opitek. Obecnie zalatorkami są: p. Janina Czudo, p. Maria Piwowarczyk, p. Jerzy Rola.

ZESPÓŁ CHARYTATYWNY

Zespół Charytatywny organizuje pracę na terenie parafii poprzez udzielanie pomocy doraźnej i długofalowej osobom potrzebującym.  Pomoc ta obejmuje  tych, którzy znajdują się w trudnym położeniu materialnym, zdrowotnym lub duchowym. Dotyczy to głównie rodzin wielodzietnych i niepełnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, jak również ludzi starszych, samotnych, niepełnosprawnych itp.
Zespół Charytatywny działa od 2001 roku i powstał z inicjatywy ks. Proboszcza Alojzego Strączka.
W skład zespołu charytatywnego wchodzą: Maria Ptasińska, Krystyna Zajas, Danuta Gustowska, Krystyna Krasucka, Halina Matyja, Władysława Kostyra.
Zespół przeprowadza inicjatywy:
• Pomoc świąteczna – paczki żywnościowe, paczki z odzieżą
• Pomoc finansowa – na lekarstwa, żywność
• Zbiórka datków na chore dzieci – akcje jednorazowe
• Sprzedaż świec, baranków świątecznych
• Zbiórka datków na malowanie Kościoła, rozprowadzanie cegiełek

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Ojciec Św. Jan Paweł II mówi „Różaniec to przedziwna modlitwa, którą bardzo ukochałem od młodzieńczych lat. Modlitwa ta miała ważne miejsce w moim życiu duchowym. Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk, dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy”.
W Różańcu odnajdujemy główne momenty z  życia Jezusa Chrystusa, które układają się w całokształt tajemnic radosnych, bolesnych, chwalebnych, a od roku 2002 ustanowionych przez Jana Pawła II tajemnic światła.
Najświętsza Maryja Panna często ukazuje się z różańcem i oświadcza, że miła jest Jej ta modlitwa. W Lourdes, Fatimie, w La Salette czy Gietrzwałdzie prosi „Odmawiajcie różaniec”.
Kardynał Stefan Wyszyński mówił, iż „Różaniec to łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów górskich. Nie wolno się zatrzymać na żadnej tajemnicy, trzeba iść dalej. Bo pełnia życia jest u szczytu”
Żywy Różaniec oznacza życie według Ewangelii; z wiarą, nadzieją i miłością. Broni jednostkę, rodzinę i społeczeństwo przed śmiercią duchową. Żywy Różaniec składa się z Żywych Róż. Każda Róża posiada 20 osób, z których każda odmawia jeden dziesiątek różańca połączonego z rozważaniem.
W naszej parafii działa 7 Kół Żywego Różańca –  opiekunem Róż jest ks. Proboszcz B. Leśniak. Na czele każdej Róży stoi  zelator. Członkowie Róż Różańcowych naśladują gorliwie cnoty Matki Bożej. Zamawiają Msze św., przystępują do sakramentów świętych.

Opracowała: Zofia Urbańczyk